【ABP-864】大学时代没被关注的我们 爱音麻里亚(爱音まりあ)作品新番车牌

【ABP-864】大学时代没被关注的我们 爱音麻里亚(爱音まりあ)作品新番车牌

夫治果对证,其热焉有不休之理? 若肺体非热,因腹中气化不升,轻气即不能上达于肺,与吸进之养气相合而生水者,当用升补之药,补其气化,而导之上升,此拙拟玉液汤之义也。

又人之胸中大气旺,自能吸摄全身气化,不使下陷,黄与寄生并用,又为填补大气之要药也。 遂用黄柏、知母各八钱,茯苓、泽泻各四钱,数剂而愈。

诊其脉,微细不起。一者,心房门户变小、或变大、或变窄、或变阔,俱为非宜。

仆为诊视,先投以书中首方资生汤,遵注加生地黄六钱。服后温复得汗即愈。

前方性微凉,后方则凉热平均矣。盖从前之咳血久不愈者,因其肺中之络,或胃中血管有破裂处,萸肉与龙骨、牡蛎同用以涩之敛之,故咳血亦随之愈也。

故古方书,皆谓朱砂内含真汞,汞即水银也。一人,年四十六,素耽叶子戏,至废寝食。

Leave a Reply